Şirketimizin 01.03.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin bilgisine aşağıdaki şekilde sunulmasına karar verildi.

"Migros, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Migros'un kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Yıl içerisinde yapılan her türlü bağış ve yardımlar, Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurulunda hissedarların bilgisine sunulur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri gereği Şirket tarafından 2016 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz 2015 yılında dernek ve vakıflara toplam 355.975,15 TL bağış yapmıştır."